รายงานทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด คำอธิบายใดดีที่สุด?


  •  

คุณแน่ใจใช่ไหม ที่ต้องการลบโพสนี้?


Terms of Service (ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปเว็บไซต์ จีเอ็มเอ็ม สปอร์ต (GMM Sport))

จีเอ็มเอ็ม สปอร์ต (GMM Sport) คือช่องกีฬาทางเลือกใหม่ บริหารโดย GMM GRAMMY โดยยึดหลักการนำเสนอในรูปแบบ กีฬาผสมความบันเทิง (SPORTAINMENT) มีกีฬาให้เลือก ชม มากมายหลายชนิด หลายรายการ รวมถึงรายการบันเทิงรูปแบบกีฬาที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของ จีเอ็มเอ็ม สปอร์ต (GMM Sport) โปรดกดปุ่ม "ตกลง" สมัครเป็นสมาชิก โดยทางเราจะถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในเว็บไซต์ ดังนี้


1. การสมัครสมาชิก

หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน GMM Sport ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก | Register" และกรอกข้อมูลต่างๆของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดย ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น หลังจากสำนักงาน ฯ ได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ฯ จะจัดส่ง e-mail ไปยังท่าน เพื่อแจ้งรหัสประจำ ตัว (ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ GMM Sport ได้ในทันทีซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก"

2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ใน GMM Sport นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิก มีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านจะบอกเลิก การเป็นสมาชิกโดยการกดปุ่ม "ยกเลิก" หรือทางผู้ดูแลเว็บไซต์ ยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการทั่วไป"

3. คำรับรองของสมาชิก

สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
3.1 สมาชิกรับรองว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวสมาชิกและเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่ทางเว็บไซต์
จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป สมาชิกยินยอมให้ตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ และหากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง สำนักงาน ฯ มีสิทธิ
ยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการ GMM Sport ได้
3.2 สมาชิกจะใช้บริการ GMM Sport ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากสำนักงาน ฯ เพื่อการใช้บริการใน GMM Sport ไว้เป็นความลับ
3.3 สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการGMM Sport โดยสมาชิกตกลงรับผิดชอบชำระค่าบริการ
หากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการ GMM Sport ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม
3.4 เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใดใน GMM Sport ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
3.4.1 ข้อความหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ
3.4.2 การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรือการให้ข้อมูล หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อสำนักงาน ฯ หรือ
สมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของสำนักงาน ฯ และ/หรือบุคคลใด
3.4.3 จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น
3.4.4 ขัดต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือ กฎหมายอื่น
3.5 สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ GMM Sport เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อสำนักงาน ฯ หากนำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เป็นจริงมา upload ในเว็บไซต์ GMM Sport โดยทางเว็บไซต์จะสงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารหรือจดทะเบียนเพื่อให้เข้ามายังเว็บไซต์ GMM Sport ได้ตามเห็นสมควร
3.6 สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด
3.7 สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการ Upload จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้นและตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สำนักงาน ฯ หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้
เกิดความเสียหาย
3.8 สมาชิกต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4. เงื่อนไขทั่วไป

4.1 การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็น
เวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น สำนักงาน ฯ จึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความ
อื่นใดที่เผยแพร่อยู่บน GMM Sport
4.2 สำนักงาน ฯ ไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ GMM Sport และเว็บไซต์
GMM Sport เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้นโดยสำนักงาน ฯ ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาและ หรือ
รายละเอียดของเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน สำนักงาน ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าว
สารผ่านเว็บไซต์ GMM Sport
4.3 ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
4.4 สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บบอร์ดตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ตามที่สำนักงาน ฯ จัดให้มีขึ้น

5. สิทธิของสำนักงาน ฯ

สำนักงาน ฯ มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการ ของสำนักงาน ฯ ขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

6. ข้อจำกัดความรับผิดของสำนักงาน ฯ

6.1 สำนักงาน ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ GMM Sport แก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
6.2 หากทางเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้อง
หรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

7. การโอนสิทธิ

สมาชิกจะโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆในเว็บไซต์ GMM Sport ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ มีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ GMM Sport ให้แก่บุคคลใดก็ได้

8.การสิ้นสุดการให้บริการ

การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆก็ได้ ดังนี้
8.1 สมาชิกขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังทางเว็บไซต์
8.2 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่สำนักงาน ฯ กำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ หากการไม่ปฏิบัติหรือ
ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ได้แจ้งให้ทราบ ทางเว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็น
สมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
8.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆในเว็บไซต์ GMM Sport ซึ่งทำให้ทางเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป ยอมรับข้อตกลง